MASTER OF EDUCATION (MEd)
Students Completed MEd with Thesis = 28
Students Completed MEd with Project Paper =81
Total 109 Students

STUDENTS COMPLETED MASTER OF EDUCATION (MEd) WITH THESIS
28 Students

Name of Students Completed MEd with Thesis:

 1. Zulbahri (2008). Developing curriculum contents for in-service teacher training at the Aceh teacher training and development centre. MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 2. Zaleha Md Jadi (2004). Analisis kajian-kajian Inovasi Kurikulum Sekolah sekitar 1980-2002
  (Analysis of School Innovation Curriculum researches between 1980-2002). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 3. Ahmad Sobri Shuib (2002). Preferen pelajar tingkatan 4 terhadap teknik pengajaran guru (Teaching techniques preference among Form 4 students). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 4. Hasniza Mohamad (2002). Tahap keperihatinan guru terhadap inovasi Pengajaran Berbantukan-komputer di beberapa buah sekolah menengah di Perak (Level of teacher's concerned toward Computer-Aid Teaching innovation in several secondary schools in the State of Perak). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 5. Khairun al-Nisa’ Rosli (2002). Analisis Meta terhadap Program Bilingual 1990-2000 (Meta Analysis on Bilingual Program in the Years 1990-2000). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 6. Mohd Rabeh Abdullah (2000). Penilaian pelaksanaan Kurikulum Al-Azhar di sekolah menengah JAIS (Evaluation towards the Implementation of Al-Azhar Curriculum in the JAIS secondary schools). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 7. Khalid Paiman (1999). Penggunaan buku teks dalam pengajaran dalam bilik darjah (The usage of textbooks in the classroom teaching). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 8. Mohd Zuber Hj Hassan (1999). Penilaian pelaksanaan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan sekolah rendah (Evaluation towards the implementation of Physical Education and Health in the elementary schools). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 9. Ahmad Jusoh (1998). Kualiti buku teks Pendidikan Islam peringkat menengah (The quality of Islamic Education textbooks at the secondary level). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 10. Maharom Mahmud (1998). Pemikiran Sejarah dalam buku teks Sejarah menengah rendah (Historical thinking in the lower secondary History textbooks: Content analysis). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 11. Aisyah Shahul Hameed (1997). Persepsi pensyarah dan guru pembimbing terhadap ketrampilan penyeliaan Praktikum Kurikulum Perguruan Asas (Perception of lecturers and Key-Teacher towards the supervision performance of the Basic Teaching Practicum Curriculum). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 12. Radziah Abdul Samad (1997). Kesan Kaedah Renungan-Pengamatan terhadap pencapaian dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan dua (Effects of the Observation-Reflective Approach on achievement to form two Islamic Education students). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 13. Habib Mat Som (1996). Nilai-nilai murni merentas kurikulum dalam buku teks Bahasa Melayu sekolah rendah (Values across-curriculum in the Malay Language textbooks at the elementary level). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 14. Hamidah Hamid (1996). Masalah guru dalam pengajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (Teachers’ problems in the teaching of Malay Language Integrated Curriculum for the Secondary School). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 15. Lawrence Aloysius Aeria (1996). Teacher burnout in the implementation of curricular change in national secondary school. MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 16. Nor Rohana Mansor (1996). Analisis Soalan Kefahaman dalam buku kerja Bahasa Melayu peringkat menengah atas (Analysis of Comprehension Questions in the Malay language upper secondary school work books). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 17. Omar Abdul Kareem (1996). Matlamat dan Kandungan Kurikulum Wawasan 2020 (Goal and Curriculum Content of Vision 2020). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 18. Robiah Hamid (1996). Stail belajar: Satu kajian di kalangan pelajar Sejarah sekolah menengah rendah (Learning style: A study among History students of the lower secondary school). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 19. Sia Wee Teng (1996). Stail belajar di kalangan pelajar Maktab Rendah Sains MARA (Learning styles among the Maktab Rendah Sains MARA students). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 20. Zaharah Hussin (1996). Analisis Kandungan Kemahiran Berfikir Kritis dalam buku teks Pendidikan Islam menengah atas (Content Analysis of the Critical Thinking Skills in the upper secondary Islamic Education textbooks). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 21. Zainun Zainal Abidin (1996). Kesan dua teknik dalam pengajaran Karangan Jenis Naratif kepada pelajar tingkatan satu (Effects of two techniques in the teaching of Narrative Essays to Form One students). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 22. Maimunah Ismail (1995). Kemahiran Membaca Al-Quran di kalangan pelajar tingkatan satu (The Skills of Reading Al-Quran among the form one student: A case study). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 23. Ahmad Abu Talib (1994). Penyeliaan guru untuk melaksanakan Kurikulum Sejarah KBSM: Satu tinjauan di beberapa sekolah menengah di Negeri Sembilan (Teacher preparation for the implementation of the History KBSM Curriculum: A study in a few secondary schools in Negeri Sembilan). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 24. Azizah Hamzah (1994). Keberkesanan dua kaedah pengajaran Bahasa Melayu menggunakan bahan Sastera terhadap pelajar tingkatan dua di sebuah sekolah di Kuala Lumpur (The effectiveness of two approaches of teaching Malay language using Literary materials to the form two students at a school in Kuala Lumpur). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 25. Cheng Fun Keoh (1994). Penilaian terhadap pelaksanaan Kurikulum Pendidikan dalam Kursus Perguruan Asas Lima Semesta di Maktab Perguruan Raja Melewar (Evaluation on the Education Curriculum implementation of the Basic Five Semester Teaching Course at the Raja Melewar Teachers’ Training College). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 26. Idris Mohd Radzi (1994). Kemahiran belajar di dalam buku teks Bahasa Melayu KBSM (Learning skills in the KBSM Malay language textbooks). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 27. Rahmad Syukor Abdul Samad (1994). Kesan penggunaan Strategi Pemetaan Semantik terhadap kemahiran mengarang di kalangan pelajar sekolah rendah (Effects of the usage of Semantic Mapping Strategy on essay writing skills among the elementary school students). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur
 28. Mohamad Abu Daud (1993). Masalah guru dalam pelaksanaan Kurikulum Tabika (Teachers’ problems in the implementation of the PreSchool Curriculum). MEd University of Malaya, Kuala Lumpur